Algemene Voorwaarden

algemene voorwaarden houtsmuller boitelle advocaten

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Houtsmuller Boitelle Advocaten is een kostenmaatschap, die (mede) besloten (beroeps-) vennootschappen kan omvatten. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de maatschap en degenen die voor Houtsmuller Boitelle Advocaten werkzaam zijn of waren, alsmede derden als hierna genoemd onder 3.

2. Alle opdrachten van cliënten worden geacht te zijn neergelegd in een overeenkomst van opdracht met de betreffende advocaat. Een overeenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke aanvaarding ervan door de betreffende advocaat en voor zover van toepassing nadat betaling van het verlangde voorschot en een door de opdrachtgever getekende overeenkomst door de betreffende advocaat is ontvangen. Derden kunnen aan de overeenkomst, de verrichte werkzaamheden of de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:407 lid 2 en 7:409 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de betreffende advocaat ten behoeve van de opdrachtgevers. De cliënt stemt ermee in dat in voorkomende gevallen een andere advocaat diensten verricht (bij voorbeeld bij afwezigheid van de gecontracteerde advocaat of bij bijzondere deskundigheid). Ook kunnen derden worden ingeschakeld (bijvoorbeeld deurwaarders of andere deskundigen).

3. De gecontracteerde advocaat zal bij de inschakeling van niet bij hem werkzame derden (waaronder rolwaarnemers, buitenlandse advocaten, accountants, schade-experts, deurwaarders, deskundigen, adviseurs of dienstverleners) de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. De gecontracteerde advocaat is echter niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever (mede) namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking aan de zijde van de door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.

4. De aansprakelijkheid van de gecontracteerde advocaat is beperkt tot het bedrag dat krachtens de door Houtsmuller Boitelle Advocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering toepasselijk eigen risico. Houtsmuller Boitelle Advocaten heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die voldoet aan de door de Nederlandse Orde van Advocaten gestelde vereisten.

5. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt is de aansprakelijkheid van de gecontracteerde advocaat (uit welken hoofde dan ook) beperkt tot het door de gecontracteerde advocaat in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte en aan deze advocaat betaalde honorarium, tot een maximum van € 5.000,--. Alle aanspraken vervallen, indien deze niet – onder overlegging van alle relevante bewijsstukken – schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij de gecontracteerde advocaat binnen één jaar nadat de feiten en omstandigheden waarop hij zijn aanspraak baseert de opdrachtgever respectievelijk de derde bekend geraakt waren of redelijkerwijze konden zijn. De toepasselijkheid van artikel 6:230 lid 2 BW wordt uitgesloten.

6. De opdrachtgever vrijwaart de gecontracteerde advocaat voor alle aanspraken van derden en is op eerste verzoek gehouden aan de gecontracteerde advocaat te vergoeden de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken.

7. Tenzij anders overeengekomen zal het honorarium worden bepaald aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het door de gecontracteerde advocaat voor de betreffende opdracht vast te stellen uurtarief. Daarnaast is de opdrachtgever tevens verschuldigd het bedrag dat gemoeid is met verschotten (griffierechten, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten, alsmede – indien van toepassing – kosten van derden). Ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals porti-, telefoon-, fax- en kopieerkosten, e.d.) kan een percentage van 6% van het honorarium in rekening worden gebracht. Alle bedragen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.). Tenzij anders overeengekomen factureert de gecontracteerde advocaat in principe iedere kalendermaand. De gecontracteerde advocaat kan voor de aanvang van de opdracht van de opdrachtgever een voorschot verlangen of tijdens de behandeling een nader voorschot verlangen. Eerst na ontvangst van het (nader) voorschot zal de gecontracteerde advocaat de werkzaamheden dienen aan te vangen respectievelijk voort te zetten. Een voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.

8. Betaling van de declaraties dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Blijft betaling binnen die termijn uit, dan kan de gecontracteerde advocaat zijn werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling opschorten en is de opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd, alsmede de incassokosten, berekend naar het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

9. Ieder der partijen kan door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, de overeenkomst beëindigen. De opdrachtgever is gehouden het honorarium en de bijkomende kosten te voldoen voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden.

10. De verzending van e-mail en andere vormen van dataverkeer geschiedt ongecodeerd waardoor de geheimhouding niet is gegarandeerd. De gecontracteerde advocaat is niet aansprakelijk voor de onjuiste of onvolledige overbrenging van informatie of vertraging in de ontvangst van e-mail en andere vormen van dataverkeer.

11. Deze algemene voorwaarden zijn op iedere door advocaten van Houtsmuller Boitelle Advocaten aanvaarde of te aanvaarden opdracht van toepassing, inclusief eventuele vervolgopdrachten. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden waarnaar in de van de opdrachtgever afkomstige stukken wordt verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

12. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en de gecontracteerde advocaat is alleen Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Midden-Nederland, te dezen als de bevoegde rechter aangewezen.

U kunt de Algemene Voorwaarden ook bekijken in pdf formaat. omhoog

Disclaimer & Copyright © Mr. K. van Bijsterveld. Webdesign door mind-the-gap webdesign.